Text, aber Bild
 
Das sind Texte, aus denen man Bilder erkennen kann...
Falls es nicht so gut zu erkennen ist, einfach weiter vom Bildschirm weggehen oder die Augen zusammenkneifen, um es unscharf zu sehen; Dann erkennt man es besser.
 
George W. Bush
-U[llllNr  ::-C§llllllM-..-vglllllV: .:/llllllG":...%lllllll&"::"Gggj#P///WFmUmF{22W{WO{O{VVVLVOV%OO%OLO%%O
$llllllllll$O[lllll$lllllllllllG$$[llllllllllF%$lllllllll[F:+Fillllll&r!:"+*C*%V2{VCrc*LTrLcrL%Lr%%%Lr%r%%rrLcrLrcLcrLCLC*
llllllllll$llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljkv::""=c*rv""""++r%AAQrrr%OmW2L{VV{LVVOOOOV%OVOLOO%%
llllll$c-::=Ellllllllll2":"&llllllllll&v{I§lllllll§L2T":--..::"+:::--:::::::"+?%§$$$NgEP%2{{VV{V{OVOOO{LVOLOLV%%%r
lllN:-      vIllllll[m:  -Qilll[F:.   .vlll$L!:"!""""""v=+""":::::""""""vr%Fj[llllllllllllNULr?%LVO{%OOOVOV%O%%%{%%
llllllllWvkM§lllllllllI/Wj$lllllllll%*#?+"+?!+v*++""""""""""""v!*LcrC!***TmNQr%L%%%VOVOVLVVOOLV%OVOVLrr
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL?"++*C=!""":::::-::::"::""""""":::::--:::::"+r%VFIF//V%%LOLLVLV%%OLO%%%
l${:cEMllllllllllllUVE[lllllllll[C"Illm"""?rr?"::::...                     ..  ....---:::::::"""vrLOAIEEIPULC%VOV%VO%O%%Orr
+.     %lllll$P".. OllllM".   -+!:v2P:-..........                ..  .......--:::::""""v"vLVUPPpGAIErr%VOOOVLLOLV%OL%
l#"-"L*j[llllllllM-:vglllllllM":CIr!+Vv  ....-...-                     ..  ....---:::::""++=Cc=FIEgNiill$gV%VOOO{%VLV%%r
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll$PO!+v:-...---..            ..  .        ....---:--::::"""+vT*v+mEjM§llllll[W%O%{OVOO%%O
Ullllllllllllllllllll[ii§llllllllllllllllllO[E/L?"::"::-------.... ..   .   ..  ..      ....----:::""""""+==""+WP/M$lll[Ar%OOLLVLV%VL{%
    .%lllllll[V:..=llllll$c:  %j?""::":--:----..-....           ...            ......---:"""""+?=C?O///QE§MV%OVL{OVOV%V%O
..--%llllllljF". -:$llll§c: .OQ!"""""::--:-...                 .  ..   .     ..-------::""!""""v*TV{WPIAU&A{%OVOLV%%VLVLrr
[illlllllllllllllllllll[[$lllllllllllllllllFLrL?""":+::::--...--.....-------::-----::-:"+rTcrrr%rLTrLr*r%k2FIMNEUr{OVO{OO%OO%%
lllllllllllllllllllll$llllllllllllllllllllllllll#+=":"+!"-----:"""""+CrLr+"""v::::""+*%{%C*v+LTrL?v!Fgi§$$N/rLVV{O2LVVLVO{O{%
lllllllllllllll$C.--v[lllllllllllllllllllllMmc"+V---::+"""v%VIGU{Lr!:.    +V2%r%2{VOr!"""+?+L§lllllWv!TLVVL{VVVO{%OV%%
lllllllllllll&!"    .Ollllllllllllllllll[r"+UU{C---::--:"!c=!*rr*v":---   .-+T!""--...---:"""""-:""+*!A$ITvr*!F{{VL{VVVL{VOOV%
llllllllllllllllllMmi§illllllllllllll#::-:::*pN*--:........ ....--:-.  ..-..  .+C+:----:--:::::::::::"vCrT2rr?!!%U2{mV{OVOVO{OOO
.+[lllllllllllllllllllllllllllllllll?:.--::..::=L"::--..  .....   .        ...--   .::r=v":--....  ...-::""""?cL%%**%2{{{VVOVO{V{{O%r
--.%llllllllllllllllllllll$$&v:::::--.:=L+::-...                .:--..-.    :++::"":::-.....---"""=!!VLL%**L/{{2OVV{O{{V{OVOO
"::-.:cj[lllllllll$§igj§$${"::"::::=-+::---..         .-"!:--..--    .."+""vcL+""::---::+*Tr%Vr="=WmVmV2LLVO{LVOV%
!":""--:+[ll$§i§§NNillllM"::::...::+":---..-...-:+":-.:+*+""*%mOC*!""""""":+!?rr?%L?""=VU{{{V2{{2O{VVO{OOO
"""":""::::%lll$[iiiiNN$llll#"::-. ..::"":::::::::+!":-......--:+!!!"""""+""v""v"":::"v??*r%v!UF{{2V2V{{V2O{%{V{%
v::"""v""::-vklllll$iiiiiii§$$ll[C:-.--.-?"::::::::rv"--.--.... .-..----:::""""*rTr""":.-:"=v?rVFUUm{{V2{{{VmVm%O{{O%
""::"++!"::::"Gllll$i§§§§§[$F"":=!!"::::--::"":"=%Or*+!!vv*c*!Wjp%v-..--v*?=OFGUW{m{{U{mV{{V{Om{ULr
":-::""v"""""""::C$l$[[$§iiiN[$gv::"""::::":-..-:":::::""::----:::"":+??!"::::-..."vr*!vV{U2m{WW2VW{2VmV{{V2{%
$r!::""""""""""":-:Ti$ll$[[gNiiii$$W-:*v":::":---.......--:---::::::""+*+"::::.-"?rr?=Lr{2%Vm{W{{2{2{{{O2V{{V2rr
lllllNT::::""""+"""::+Elll$§§ii§iN$$L!:"+"""""!::--..------::::"""""""v+"":::::+rrr"v%LG$llm?CVV{2VUV22WVmV2{V%
i§[lll$O::::"""++""-:%illl$§§iNN[ll$T:-"!*""""""::-....--------::::::::::::::+%=!%2L?.Gillll$U"vCOVV2V2{{2{{{{U%
$N$$ll$v::""""+!""":::*Ell$$NNiiiiilll[G"""v!=""""::-. ...........-..----:::+r%vTLWW".  =llllllllll$/Ov!C%O{V{2V2{VO
§jjiii[$$lll%:::+""""""":::rNll$§ijjiiii§lll${"::+Cr?!*":-.....-----...---:"""!*rC?TLQGT"       lllllllllllllllllllll$PO+**rLLVVV%r
[N§$[$$illlj/"::"v""""""":::"T$ll$iNj§§llllL"--."+*C%*"":""":""::"""+"v**r*%Qm!-.  .    Olllllllllllllllllllllllllllll$EGVCc+*!**
$$$[§ii§$[lllgc"::"""=""""":-:!§$[[iiii§llllM":-:::+v!CL*rCcLT%TLCL%VmIAQ":     .     -Tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll$NE{rr
!G[ll$[§i§$$lllN!"::"""""""v::--:Ail$§jj$[§§$$: +r*vv!v!r*CTTCTL%WP2+-               plllllllllllllllllllllll$llll$llllllllllllllllllllllllllllllll
-::LIlll$$[§$$lllljj!:::"""+"""::::.-"Fj§$[llllllllllM    *rT!v="""""+"+!!L2UC-.                 :Vlllllllllllllllllllllllllll$$$[$lllll$[[$$lll$$
":-::vjll$$$[$$illl[k":-:"""":---..-:vlllllllllllllllllllllW     .:!T*"+""v"""+L{=-                      =llllll$ll$$$$$[[$[[$§[$$[[§$[§$
"""":::"p[lll$[§$$lll[iL".----::*$llllllllllllllllllllll$llll/?           vrC!!!"v*rL:.                         -I[ll$[$§$$$$$$§§iiiiiiiiii[$§[§§$§§
?":""::::vIillll$§§ii§$§"vrlllllllllllllllllllllllllllllll$$[llV:                ::?r%--                           .Wl§§§§[ii§[[[$§[[ii§[N§$$[jj[[[[[[
v""""":::-.%$[§§[lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll$[lll$lM                  .-"::"=".                          g$$§§$iii§N§[[[[§i§iiiiiiiN§$[jjjjiiiNN
"":::---..--%lllllllllllllllllllllllllllll$$$[lll$$$[lllllllllN?             :CG{?r+::"!U:.                  -Ql$§ii§iNiiiNiNjjiiiiiii§iiiNjgNjj$NggjNN
:----""Q[lllllllllllllll$llll$l$$$$$$[lll$$$[$lllllllllNr           =QL":..:+FP/{pj:-               Ul$§iiiiiMiiiNiiiNi§EMNiiiNN#Mj$$MjEE
§Eillllllllllllllllllll$$$$$$§$[§$$$$[$$$$lllll[[%          :-    ..%"v:+*"                    *§llNjjEEjEMEEEgMp&IME§§$[M#PII


Daumen hoch
:. .:--::-------.------.------.--..--.--..--..-..--..-..--..-....  -...-----.--..---------.--------::-::-::::::::::::::::::""::"""::
-.                                                                                                                                                ..  ..  .......-..--. 
:. .:----.--..--..-..--..-..-......-......................  .-+PM:. ....-..--..--.--.---.--.--------:---:--:--::-::::::::::::"::::
-. .---..-..--..-.......................................  ..::+AlM"    ..............--..-..--..----------:------::-:::::::::::":--
:. .-..-................................................  .-v"+U§p-.    ..................-..-..--..--.--------:--::-:::::::::::--
-. ..--.............-........... .............  ...... ..  -:""""vLPjM-     ..................-..-...-..--.--------:--::-:::-::::"---
-. .-..-................................. ..  .........    .-v!""v!Vg[M.     ..................-..--.--..--.-:--::--:--::--:::::::--
-. ..--..-......-..................  ...... .......... ..    -:"":::::V§$P      ..................-..--..-..--------:--:--::::::::"--
-. .-.......................................  ..  ..  ..  ..    ......-:O§$P       .....................-..--------:-----::--:::::::--
.. ..--.....................  ..  ..  ..   .   ..       .       ..    ..----:"!A§E?      ...............-..-..--..--.-:--:--::--::-::::::..
-. .-.........................                              ..       .   ....---::"cFM2..    .. ...........-......-----------::-::-::::::::--
-. ...................... ..       ..::"""+":-.                         ...-::-::"r{ii$m-     ..............-..--..-------:--::-:::-:::::-..
-. .-.....................    ..:*UjjP/FQGP%":                ...-----::++r{E$!:     ..............-..--..----------::-:::-::::--
.. ......................   .-:+rQ2GVOLU/PMi§$gW?+O{!""::---::::"""LFg[+     ..............-..-----------::-:::::::::..
-.  ......................   ::v{m{Lrr*CV{F/#N$lllllllll$§Nj{r""":::::""::"vO#[#"     ..........--.....-------::--:--:::::::--
..  ..............  .. ...      -:O/FG/Q/G#Igii§$llllllllllllll$§ii$NULCCr*!?*r%AN$/"    .. ........-..--------:--::-::::::::"..
-. .-............... ..   .   ..-"!%L%2FPIjNi$[$lllllllllllllllllllllllll$IQ{22Vr%%{FIEj$§!:    ......-..--.--------:--::-::::::::--
..  ..............  .....  .-::!%EEIGVVVGFPPPIEMIgiiiii[$[lll§W%VLOLV{QF/Ejj[[$*-  ....-..-..--.-----:-:::-::::::::"--
-. .-........... ... ...   .:""{pgNgE&QAIjiiiiiiiNjNiii§$[[[MjjM$W%m%OQ/PIIIMj$§=   .......-----------::--:-::::::::--
..  .................. ..  .-*A§[[k//UQUkEg§§§ii§$$ll$$$[§$$gOV{{OVUAPPp&N§M         ..-..----:---:--::-::-:::::"--
-.  ...................  ..  ..*2/PIIEiiiiii§[[$$[llllllllllllllllllllllllllllllllllllllj&2LUmm{///P&EjN[$NU:-.       -..--------:--::-:::-::::::
-.  .................. ..         -:v%2WW//PEMiiiiii§[[$$[lll$$$§A%LUmU{FPPIMi$iiiiii§[$iii%"-.    ..----:--::-::::::::"---
-. .-..................  ..  .-:*2##A/QFFEjji§§iiiiiii[§N§§iiig§$M{VUFPGPP&pEiiiiii§iN§jji$$$[iQ:      .---:--:::::::::::--
-. .......................     rL2iiiiNj#PP#EN§$$[$$$$$$$[llllll$i#AFGQPPEkMNi§iiii§iNiNjN§[ll$[E!:-   ..--:--:::::::":--
-. .-..-..................    ."LAIiiiiiiiiiiiNiiii§$$$$$$[llllllllllllllllllll$[EE&IIPPGG&gNi§§§$iiiNMiiMNii§[$llllNT:  ..--:-::::::::--
-. ...-.....................    -+r=2#NM&FGQ//&Nii$lllllllllll$NjjI//GF///##jjEiiiN§NNj&EEgjMiiN§[[llllll§I..  ..---::::":--
-. .-..--.....................           :"?%{OWPkjjiii§$[llllll$NE&PFW2G&g[jjEg§[E#ENEMMiiiNiiiiN§§illllllll$=-. ..::::::::
-. .---..-...-..................  ..-:=Ggi§NEEENiii$llllllll$NII#IPG/PG/G#gNgj§[[MEjE&N§[§i§§iiiiN§§$[lllllll$2!...--":--
-. .--.-......-................... :+LP§$[§iN§$[llll$$[NMkA2IGUF/PPpENNgii[[§iN$EEENiiii§[$$Niiiiii§[$$$[lllll$j!"....--
-. .---..--..-..-................    ."vQg§$[lllllll$NjjjIIIIEE2/APA/#IEjN$$[[N§[N[ggii§§NjjNj§[§§iii[§§$$$$[llllllllN=. 
:. .-----..-..-......-...-..........       .:+&[$EM[[[[MNMEEN[l$$N[$$$[[[§$§iiNIIEN[§ii§jjjgEiiii§$Ni§§$$[$$$lllllllll$rr
:. .------..--..-..--..-...-...........           :-...-:OFIM§[jjMiii$kQ2A#Mi[[[NNEgMgNi§NNNNggNii$§i$§[$[$$[lll$lllllllll
:- -:--::--:----.----------.--.--..--.....-...                  .....                 ..."OPI/#IIEMjNN§NNjjiiNNi§[$[$[§$$$$[ll$[$$
:.    ..  .                                                                                                  .:+r%2/PPEII###MNNgjiiiiiii§iiii§iiii[[§$[§
 
  Es waren schon 21176 Besucher (45430 Hits) hier! hochscrollen  
 
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=
hochscrollen
~ ~ ~ © 2007, 08, 09 by Jan Martin ~ ~ ~